Wednesday, September 3, 2008

"Man skal ikke fortelle alt da. Unge med innvandrerbakgrunn og fremtidige ekteskap"

Artikkel i IMDi-rapport 6-2008 Integreringskart 2008, Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus.:129−137, 2008.

Sammendrag
Basert på gruppeintervjuer med jenter med innvandrerbakgrunn ved noen videregående skoler i Oslo, presenterer Monica Five Aarset (Institutt for samfunnsforskning) i sin artikkel noen av de dilemmaene unge med innvandrerbakgrunn selv opplever knyttet til oppvekst, tilhørighet, kjærlighet og ekteskap. De fleste jentene som ble intervjuet, har foreldre med bakgrunn fra samfunn hvor ekteskap tradisjonelt har vært forstått som et familieanliggende, og hvor det praktiseres ulike former for arrangerte ekteskap. Et av dilemmaene ungdommene selv pekte på i intervjuene,var hvordan de må forholde seg til flere forståelsesrammer med hensyn til tilhørighet, kjærlighet og ekteskap på samme tid. Jentene Five Aarset skriver om, forteller om et intimt og tillitsbasert forhold til mødrene spesielt, noe som gir dem opplevelse av anerkjennelse og handlingsrom. Men de forteller også at foreldrene stiller krav og uttrykker forventninger i forbindelse med valg av ektefelle. For eksempel sier faren til en av jentene som ble intervjuet, at han støtter henne så lenge hun velger en muslim og helst «enpakistaner» som ektefelle.
De unge jentene viser forståelse for foreldrenes meninger, og mange deler deres preferanser, men de aksepterer likevel ikke foreldrenes verdier og holdninger ukritisk. Ungdommene har også egne ønsker og preferanser. Flere trekker frem faktorer som «lik tankegang», samme språk, felles kulturelle tradisjoner og religion og det å ha samme utdanningsnivå som viktige faktorer ved valg av fremtidig kjæreste og ektefelle. «Samira», som har pakistansk bakgrunn, forteller for eksempel at hun aldri vil kunne gifte seg med en pakistaner født og oppvokst i Pakistan, fordi hun mener forskjellene mellom dem ville bli for store. For ungdommene som ble intervjuet, handlet spørsmålet om ekteskap om formidling av tilhørighet og verdier, om lojalitet til foreldrene, selvstendiggjøring og om å skape sin egen identitet. Ifølge Five Aarset tjener et forenklet frihet/tvang–perspektiv til å usynliggjøre denne kompleksiteten. Hun mener den norske debatten om innvandrerfamilier er preget av dikotomien frihet/tvang, som bidrar til å usynliggjøre både det handlingsrommet de unge jentene har, og det handlingsrommet de ønsker seg.
Last ned hele rapporten her