Thursday, February 12, 2009

Rapport om ungdom med innvandrerbakgrunn

Ny rapport: ”Ungdom med innvandrerbakgrunn. Verdier, normdannelse og livsvalg – en kunnskapsstatus” av Monica Five Aarset, Hilde Lidén og Idunn Seland

Rapporten er basert på prosjektet Dialogarbeid i skolen om verdikonflikt og livsvalg som Institutt for samfunnsforskning (ISF) har utført på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Denne rapporten innholder kunnskapsstatusen og deler av dataene fra en avgrenset kvalitative delstudie.

Kunnskapsstatus omfatter en gjennomgang av relevant forskning fra Norges, Sverige og Danmark om verdikonflikt, normdannelse og livsvalg i handlingsfeltet mellom familie, skolen og jevnaldrende de siste 10-12 årene. Det blir lagt særlig vekt på kunnskap om spenning og konflikt mellom grunnleggende verdier knyttet til kjønnsroller og autonomi. I tillegg til å si hva som kjennertegner forskningsfeltet peker rapporten også på områder som er lite belyst og på viktige områder som det bør forskes videre på. De mest sentrale av disse er:

Gutter og menn. Guttene er underrepresentert i studier som har fokus på familiefeltet.

Foreldrene. Foreldrenes situasjon i verdikonflikter i familien, f. eks ved ekteskap er underbelyst.

• Transnasjonal tilhørighet og praksiser. Mye av forskningen er rettet mot hvordan innvandrerbakgrunn, familien, identitet og deltakelse hindrer eller fremmer ulike former for integrasjon. Studiene avgrenses derfor ofte til nasjonalstaten.

Økonomiske og strukturelle dimensjoner. Når det gjelder forklaringer og perspektiver er det også påfallende at økonomiske og strukturelle dimensjoner nedtones tilfordel for ulike perspektiver på identitet og kultur.

Konfliktsituasjoner i skolen. Det eksisterer relativt få studier av hvordan skolen i praksis håndterer dilemmaer og konflikter som skolen møter i skjæringspunktet mellom ulike verdier og rettigheter.

Skole-hjem samarbeid. Det finnes svært lite forskning på foreldresamarbeid på videregående skoler.

I tillegg til kunnskapsoversikten har ISF gjennomført en avgrenset kvalitativ studie bestående av fokusgrupperintervjuer med ungdom med innvandrerbakgrunn ved ulike videregående skoler i Oslo om deres verdiforankring og håndtering av verdikonflikter. I fokusgruppeintervjuene fikk vi deltakerne til å reflektere over egne og andres erfaringer med verdivalg innen og på tvers av familie, skole og jevnalderfellesskap. Temaene som ble diskutert var knyttet til familie, slekt, kjønnet oppdragelse, ekteskap, venner, identitet, tilhørighet, rasisme og diskriminering, skolehverdagen, (eventuell) bruk av skolens rådgivere og fremtidsplaner. I samtalene med ungdommene kom det tydelig frem hvordan de tok i bruk flere ulike forståelsesrammer og praksiser på en og samme tid. De forholdt seg ikke enten til individuelle eller kollektive identitets- og familieforståelser, men tok i bruk og blandet ulike forståelser i arbeidet med å forme sin hverdag og selvforståelse.
Ungdommene fortalte i relativt liten grad om store konflikter med foreldrene, men slike konflikter forekom. Svært få av ungdommene sa at de hadde brukt eller kunne tenke seg å bruke skolens rådgivere ved konflikter med foreldrene.

Rapporten kan lastes ned:
http://www.imdi.no/upload/83636_rapport_10_nett.pdf

Se også omtale om rapporten på Institutt for samfunnsforsknings sider: http://www.samfunnsforskning.no/page/Nyhetsside/Nyheter_eksterne_forsiden/7671/47347.html

No comments: